روان‌درمانی نوجوانان: طرح درمان برای مشکلات درون‌ریز