-15%

قیمت اصلی ۴۷۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۳,۷۵۰ تومان است.

کتاب جامع «شناخت فرهنگ کره»

شناخت فرهنگ کره

سُون هُومین و جان سَنگ­ئی

ترجمه از کره‌ای: سعیدرضا اتحادی

 

دوران پیشاتاریخ تا شیلّای متحد ۱۹
۲.  فرهنگ پیشاتاریخ و کشور باستانی ۲۲
۳. دوران سه کشور (۵۷ پیش از میلاد- ۶۶۸ میلادی) ۲۹
۴. شیلای متحد و پَل¬هِه ۴۱
۵. دین و فلسفه ۱۴۸
۵. حملۀ مغول‌ها(یوان) و دخالت در امور داخلی ۶۷
۶. تغییرات سیاسی داخلی و کودتای ای سانگ¬گه
۷. فرهنگ کوریا ۷۲
فصل ششم: نظام آموزشی ۱۸۴

فهرست

مقدمۀ مترجم ۱۷
مقدمه مولفان ۱۸
۱. دوران پیشاتاریخ تا شیلّای متحد ۱۹
۱. پیشگفتار ۲۰
۲.  فرهنگ پیشاتاریخ و کشور باستانی ۲۲
۳. دوران سه کشور (۵۷ پیش از میلاد- ۶۶۸ میلادی) ۲۹
۳.۱. شکلگیری و فروپاشی کوگوریا (۳۷ پیش از میلاد-۶۶۸ میلادی) ۲۹
۳.۲. شکلگیری و فروپاشی کشور پکجه (۱۸ پیش از میلاد- ۶۶۰ میلادی) ۳۲
۳.۳. شکلگیری شیلّا و یک¬پارچه شدن سه کشور (۵۷ پیش از میلاد-۶۷۶ میلادی) ۳۷
۳.۴. شکلگیری و فروپاشی کایا (۵۶۲-۴۳) ۳۹
۴. شیلای متحد و پَل¬هِه ۴۱
۴.۱. یک¬پارچهسازی شیلا و پس از آن (۹۳۵-۶۶۸) ۴۱
۴.۲. دوران سه کشور پسین و یک¬پارچه شدن کوریا ۴۴
۴.۳. ظهور و فروپاشی کشور جدید پَلهِه(Palhae, ۶۹۸-۹۲۶) ۴۹
۲. پادشاهی کوریا ۵۲
۱. پیش¬گفتار ۵۳
۲.تاسیس و پیشرفت کشور کوریا ۵۳
۳. رابطه با کشورهای همسایه در نمیۀ اول دورۀ کوریا ۵۹
۳.۱. جنگ با خیتان¬ها ۵۹
۳.۲ تعاملات فرهنگی با دودمان سونگ ۶۱
۳.۳. رابطه با جورجی¬ها (دودمان جین) ۶۲
۴. جنبش¬های اجتماعی کوریا پس از قرن دوازدهم ۶۴
۵. حملۀ مغول¬ها(یوان) و دخالت در امور داخلی ۶۷
۶. تغییرات سیاسی داخلی و کودتای ای سانگ¬گه ۷۰
۷. فرهنگ کوریا ۷۲
۷.۱ فرهنگ کنفسیوسی ۷۲
۷.۲ فرهنگ بودایی ۷۴
۷.۳ فنگ¬شوی ۷۷
۷.۴ ادبیات و هنر ۷۸
۷.۵. گردآوری کتاب¬های تاریخی ۸۰
۷.۶ علوم و فن¬آوری ۸۱
۳.  دورۀ چوسان و دوران اشغال توسط ژاپن ۸۴
۱. مقدمه ۸۵
۲. پادشاهی چوسان (۱۹۱۰-۱۳۹۲) ۸۶
۲.۱ ای سانگ¬گه و تشکیل چوسان ۸۶
۲.۲. تثبیت ساختار ملی ۸۸
۲.۳. سیاست و جامعه ۹۰
۲.۴ سیاست سریم ۹۱
۲.۵ منازعات خارجی ۹۴
۲.۵.۱ جنگ ایم¬جین ۹۴
۲.۵.۲ نبرد بیانگ¬جا ۹۶
۲.۶ تغییرات اجتماعی در اواخر دوران چوسان ۹۷
۲.۷  دوران شکل¬گیری عصر نوین ۱۰۰
۳. دوران استعمار توسط ژاپن (۱۹۴۵-۱۹۱۰) ۱۰۶
۳.۱. سرکوب سلطه¬طلبی ژاپن ۱۰۶
۳.۲. جنبش استقلال¬خواهی ۱۰۹
۴. کره پس از رهایی ۱۱۲
۱. مقدمه ۱۱۳
۲. حکومت ری سینگ¬مَن (۱۹۶۰-۱۹۴۸) ۱۱۳
۲.۱. کره پس از رهایی و تشکیل کرۀ جنوبی (۱۹۵۰-۱۹۴۵) ۱۱۳
۲.۲. جنگ ۲۵ جون و تجزیه (۱۹۵۳-۱۹۵۰) ۱۱۶
۲.۳. از بازسازی کشور تا انقلاب ۱۹ آوریل (۱۹۶۰-۱۹۵۳) ۱۱۷
۳. حکومت پارک جانگ¬هی (۱۹۷۹-۱۹۶۳) ۱۱۹
۳.۱. کودتای نظامی ۱۶ مه و حکومت نظامیان (۱۹۶۳-۱۹۶۱) ۱۱۹
۳.۲. جمهوری سوم و مدرن¬سازی کرۀجنوبی (۱۹۷۲-۱۹۶۳) ۱۲۰
۳.۳. جمهوری چهارم و دورۀ تغییر آشوب¬ها (۱۹۷۹-۱۹۷۲) ۱۲۲
۴. حکومت چان دوهوان (۱۹۸۸-۱۹۸۰) ۱۲۳
۴.۱. جنبش دموکراسی¬خواهی کوانگ¬جو (۱۹۸۰) ۱۲۳
۴.۲. جمهوری پنجم و رشد اقتصادی (۱۹۸۷-۱۹۸۱) ۱۲۵
۵. حکومت رُوتِه¬ئو (۱۹۹۳-۱۹۸۸) ۱۲۸
۵.۱. جمهوری ششم و فرایند گذار به دموکراسی ۱۲۸
۵.۲. دیپلماسی رو به شمال و المپیک سئول ۱۳۰
۶. حکومت کیم¬یانگ¬سَم (۱۹۹۸-۱۹۹۳) ۱۳۲
۶.۱. حکومت شهروند عادی و اصلاحات ۱۳۲
۶.۲. بحران هسته¬ای کرۀ شمالی و بحران مالی ۱۳۴
۷. حکومت کیم دِجونگ (۲۰۰۳-۱۹۹۸) ۱۳۸
۷.۱. مدیریت و غلبه بر بحران اقتصادی ۱۳۸
۷.۲. تلاش برای اتحاد و سیاست نور خورشید ۱۴۱
۸. حکومت رُو موهیان (۲۰۰۸-۲۰۰۳) ۱۴۳
۸.۱. حکومت با حضور مردم و بحران استیضاح ۱۴۳
۹. حکومت لی میانگ¬بَک (۲۰۱۲-۲۰۰۸) ۱۴۶
۵. دین و فلسفه ۱۴۸
۱. مقدمه ۱۴۹
۲. شَمَن¬گرایی ۱۵۰
۲.۱. ساختار شمن¬گرایی ۱۵۰
۲.۱.۱. ارواح ۱۵۱
۲.۱.۲ شمن ۱۵۲
۲.۱.۳ گوت ۱۵۳
۲.۲. شمن¬گرایی در فرهنگ کره ۱۵۵
۳. اندیشۀ تائوگرایی کره ۱۵۶
۳.۱. شکل¬گیری تائوگرایی ۱۵۶
۳.۲. ورود و گسترش تائوگرایی ۱۵۸
۴. اندیشه¬های بودایی کره ۱۶۱
۴.۱. شکل¬گیری بوداگرایی ۱۶۱
۴.۲. ورود و گسترش بوداگرایی ۱۶۳
۴.۲.۱. ورود بوداگرایی ۱۶۳
۴.۲.۲. شیلای متحد و اندیشه¬های بودایی ۱۶۵
۴.۲.۳. اندیشه¬های بودایی دورۀ کوریا ۱۶۷
۴.۲.۴. بوداگرایی در دورۀ چوسان ۱۶۸
۵. اندیشۀ کنفسیوسی کره ۱۷۱
۵.۱. شکل¬گیری اندیشۀ کنفسیوس ۱۷۱
۵.۲. ورود و گسترش کنفسیوس¬گرایی ۱۷۳
۵.۲.۱. ورود نئوکنفسیوس¬گرایی ۱۷۵
۵.۲.۲. شاخصه¬های کنفسیوس¬گرایی دورۀ چوسان ۱۷۵
۵.۲.۳. اندیشمندان نئوکنفسیوسی مشهور دورۀ چوسان ۱۷۶
۵.۳. فرهنگ کره و کنفسیوس¬گرایی ۱۷۸
۶. سخن پایانی ۱۸۲
فصل ششم: نظام آموزشی ۱۸۴
۱. پیش¬گفتار ۱۸۵
۲. تاریخ آموزش در کره ۱۸۵
۲.۱. دورۀ چوسان ۱۸۵
۲.۲. دورۀ استعمار توسط ژاپن ۱۸۸
۲.۳. دورۀ دولت نظامی آمریکایی ۱۹۰
۲.۴. دورۀ جمهوری کره: اصلاح قانون اساسی آموزش ۱۹۱
۳. ادارات آموزشی حکومت ۱۹۳
۳.۱. وزارت آموزش ۱۹۳
۳.۲. ادارات کل آموزش ۱۹۴
۴. مقاطع و نظام تحصیلی ۱۹۴
۴.۱. آموزش مقطع ابتدایی ۱۹۷
۴.۲. آموزش مقطع راهنمایی و متوسطه ۱۹۸
۴.۲.۱. دورۀ راهنمایی ۱۹۸
۴.۲.۲. مقطع دبیرستان ۱۹۹
۴.۳. آموزش عالی ۲۰۲
۵. آموزش و جامعه ۲۰۴
۵.۱. تب آموزش و تحصیل خصوصی ۲۰۴
۵.۲. تحصیل زودهنگام در خارج از کشور ۲۰۶
۵.۳. خانواده¬های مهاجر ۲۰۸
۶. رویکرد آینده ۲۱۰
۷. زبان ۲۱۲
۱. مقدمه ۲۱۳
۲. ساختار و تک¬واژشناسی زبان کره¬ای ۲۱۴
۳. تحولات زبان کره¬ای ۲۱۷
۳.۱. زبان کره¬ای باستان (پیش از تاریخ تا قرن ۱۰ میلادی) ۲۱۸
۳.۲. زبان کره¬ای دورۀ میانه (قرن ۱۰ تا قرن ۱۶ میلادی) ۲۲۰
۳.۳. زبان کره¬ای نوین و معاصر (قرن ۱۷ تا قرن ۲۱ میلادی) ۲۲۳
۴. گویش¬های کره¬ای ۲۲۴
۴.۱. گویش¬های منطقه¬ای ۲۲۴
۴.۲. تفاوت زبان کرۀ جنوبی و شمالی ۲۲۷
۵. نظام نوشتاری کرۀ جنوبی ۲۲۹
۵.۱. هَنجا(Hanja) 229
۵.۲. نظام نوشتاری ایدو ۲۳۱
۵.۳. ابداع و پیشرفت هنگول ۲۳۲
۶. شاخصه¬های ساختاری زبان کره¬ای معاصر ۲۳۷
۶.۱. ترکیب واژه¬ها ۲۳۷
۶.۲. ساختار اصوات ۲۴۰
۶.۳. ساختار واژه¬ها ۲۴۲
۶.۴. ساختار جمله ۲۴۳
۷. آداب و ارزش¬های زبانی ۲۴۶
۷.۱. سطح کلام ۲۴۸
۷.۲. ضمایر ۲۵۰
۷.۳. القاب و عناوین ۲۵۲
۷.۴. گزاره، حرف اضافه، پسوند ۲۵۴
۷.۵. بیان مودبانه استراتژیک ۲۵۵
فصل هشتم: ادبیات ۲۵۹
۱. مقدمه ۲۶۰
۲. مبنایی برای درک ادبیات کره ۲۶۰
۲.۱. منشاء ادبیات کره ۲۶۰
۲.۲. انواع ادبیات کره¬ای ۲۶۱
۲.۳. شاخصه¬های ادبیات کره ۲۶۳
۳. ادبیات کلاسیک ۲۶۴
۳.۱. داستان شعر در دل تاریخ؛ هیَنگ¬گَا و کوریاگَایو ۲۶۵
۳.۲. در مسیر جدایی سیاست و واقعیت؛ شیج¬ُو و ترانه ۲۶۹
۳.۳. مرز تاریخ و توهم؛ افسانه و اسطوره ۲۷۳
۳.۴. اولین رمان، رمان به خط هنگول؛ رمان¬های کلاسیک ۲۷۵
۳.۵. دیدار ادبیات و موسیقی؛ پَن¬سُوری ۲۷۸
۴. ادبیات معاصر ۲۸۰
۴.۱. انعکاس ادبیِ یک دیدار جدید؛ ادبیات در دورۀ شکوفایی ۲۸۱
۴.۲. شعر و رمان در دورۀ استعمار ۲۸۳
۴.۳. دورۀ صنعتی¬سازی؛ انعکاس ادبی انزوای بشر ۲۸۷
۴.۴. دیدار ادبیات و اینترنت؛ رمان¬های اینترنتی ۲۹۰
۵. مسیر پیشِ¬روی ادبیات کره ۲۹۱
۹. سیاست و حکومت ۲۹۲
۱. مقدمه ۲۹۳
۲. ساختار قدرت در کره ۲۹۳
۲.۱. الگوی ساختار قدرت ۲۹۳
۲.۲. شاخصه¬های ساختار قدرت ۲۹۴
۲.۲.۱. نظام ریاستی ۲۹۴
۲.۲.۲. نظام پارلمانی ۲۹۵
۲.۳. ساختار قدرت در کره ۲۹۶
۳. مجلس ملی ۲۹۸
۳.۱. جایگاه و شاخصۀ مجلس ملی ۲۹۸
۳.۳. کارکرد و نقش مجلس ملی ۲۹۹
۳.۳. ساختار مجلس ملی ۳۰۰
۳.۳.۱ رئیس و معاون مجلس ملی ۳۰۱
۳.۳.۲. صحن مجلس ۳۰۲
۳.۳.۳. کمیته¬ها ۳۰۳
۳.۳.۴. فراکسیون¬ها ۳۰۴
۳.۳.۵. دبیرخانۀ مجلس و دیگر سازمان¬های پشتیبان ۳۰۵
۳.۴. فرایند تصویب قوانین در مجلس ۳۰۶
۴. بدنۀ اجرایی (قوۀ مقننه) ۳۰۸
۴.۱. مفهوم بدنۀ اجرایی و ساختار دیوان¬سالاری ۳۰۸
۴.۲. رابطۀ بدنۀ اجرایی و رئیس¬جمهور ۳۰۹
۴.۳. ساختار حکومت ۳۱۰
۵. احزاب ۳۱۳
۵.۱. تاسیس حزب ۳۱۳
۵.۲. ساختار و ادارۀ احزاب ۳۱۴
۵.۳. کارکرد احزاب ۳۱۷
۶. انتخابات ۳۱۸
۶.۱. مفهوم انتخابات ۳۱۸
۶.۲. انواع انتخابات ۳۱۹
۶.۳. ساختاری به منظور انتخابات سالم ۳۲۱
فصل دهم: اقتصاد ۳۲۴
۱. مقدمه ۳۲۵
۲. تاریخ رشد اقتصادی کرۀ جنوبی ۳۲۶
۲.۱. دگرگونی اقتصاد کرۀ جنوبی ۳۲۶
۲.۲. مغایرت¬های رشد فشرده ۳۲۸
۲.۲.۱. عصر آغاز رشد (دهۀ ۱۹۵۰ تا اوایل دهۀ ۱۹۶۰) ۳۲۸
۲.۲.۲. عصر رشد فشرده (دهۀ ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰) ۳۳۱
۲.۲.۳. دورۀ تغییر (دهۀ ۱۹۸۰) ۳۳۶
۲.۳. جهانی¬شدن و تغییرات ساختار اقتصادی کرۀ جنوبی ۳۳۷
۲.۳.۱. جهانی¬شدن و پایان دورۀ رشد بالا (دهۀ ۱۹۹۰) ۳۳۷
۲.۳.۲. بحران ارزی و اصلاحات ساختاری (از زمان بحران تا سال ۲۰۰۱) ۳۳۹
۳. وضعیت فعلی اقتصاد کرۀ جنوبی ۳۴۱
۳.۱. اقتصاد کرۀ جنوبی در دهۀ ۲۰۰۰ ۳۴۱
۳.۱.۱. صنایع دانش¬بنیان و دیجیتالی¬شدن ۳۴۱
۳.۱.۲. پیشرفت تعاملات اقتصادی شمال و جنوب ۳۴۳
۳.۲. اقتصاد کرۀ جنوبی در جهان ۳۴۵
۴. آینده و چشم¬انداز اقتصاد کرۀ جنوبی ۳۴۸
۱۱. جامعه ۳۵۰
۱. مقدمه ۳۵۱
۲. دموکراسی و جنبش شمع¬افروزی ۳۵۲
۳. حقوق بشر ۳۵۴
۳.۱. مرگ رُوموهیان ۳۵۴
۳.۲. حادثۀ یُونگ¬سَن ۳۵۵
۴. فاصلۀ درآمدی و دوقطبی¬شدن ۳۵۶
۴.۱. منعطف¬سازی بازار کار و تشدید فاصلۀ درآمدی ۳۵۶
۴.۲. افزایش کارگران غیردائم ۳۵۷
۴.۳. افزایش نرخ بیکاری جوانان ۳۵۹
۵. سال¬مندی جمعیت ۳۶۰
۵.۱. وضعیت سال¬مندی جمعیت در کرۀ جنوبی ۳۶۰
۵.۲. دلایل و تاثیرات سال¬مندی جمعیت ۳۶۱
۵.۳. سیاست¬های مربوط به سال¬مندی جمعیت ۳۶۲
۶. تشکیل جامعۀ چندفرهنگی ۳۶۴
۷. سازمان¬دهی مجدد صنعت رسانه ۳۶۵
۷.۱. روند سازمان¬دهی مجدد صنعت رسانه ۳۶۶
۷.۲. مباحث پیرامون بازسازمان¬دهی صنعت رسانه ۳۶۶
۸. توسعۀ متوازن کشور ۳۶۸
۸.۱. تاریخچۀ توسعۀ متوازن کشور ۳۶۸
۸.۲. ساخت شهر سِه¬جُونگ ۳۶۹
۸.۳. گفتمان حفظ پیش¬نویس ۳۷۰
۸.۴. گفتمان اصلاح طرح ۳۷۱
۸.۵. آغاز به کار شهر سه¬جونگ ۳۷۱
۹. سخن پایانی ۳۷۱
۱۲. خانواده و زنان ۳۷۳
۱. مقدمه ۳۷۴
۲. شناخت زنان کره¬ای ۳۷۵
۲.۱. زن کره¬ای در آینۀ تاریخ ۳۷۶
۲.۲. زنان درخشان در تاریخ کره ۳۷۹
۳. ازدواج و خانواده ۳۸۴
۳.۱. ازدواج و خانواده ۳۸۴
۳.۲. تنوع اشکال خانواده ۳۸۷
۳.۳. خانواده¬های چندفرهنگی ۳۹۱
۴. زن و خانواده در معرض بحران ۳۹۳
۴.۱. خشونت خانگی ۳۹۳
۴.۲. خشونت جنسی ۳۹۴
۳.۴. طلاق ۳۹۶
۵. سخن پایانی ۳۹۷
۱۳. هنرهای تجسمی ۳۹۹
۱. مقدمه ۴۰۰
۲. نقاشی ۴۰۰
۲.۱. مواد اولیۀ نقاشی کره¬ای ۴۰۰
۲.۲. استفاده از قلم و جوهر ۴۰۲
۲.۳. نقطۀ دید و ترکیب¬بندی ۴۰۲
۲.۴. امضاء و تفسیر ۴۰۳
۲.۵. تاریخ نقاشی کره¬ای ۴۰۴
۲.۵.۱. دورۀ سه کشور و دورۀ شیلای متحد ۴۰۵
۲.۵.۲. دورۀ کوریا ۴۰۶
۲.۵.۳. دورۀ چوسان ۴۰۷
۳. مجسمه¬سازی ۴۱۳
۳.۱. مجسمه¬های معمولی ۴۱۴
۳.۲. مجسمه¬های بودایی ۴۱۵
۴. صنایع دستی ۴۱۶
۴.۱. ظروف سفالی ۴۱۶
۴.۲. صنایع دستی چوبی ۴۱۸
۵. معماری ۴۲۰
۵.۱. شناخت معماری سنتی کره ۴۲۰
۵.۲. درک فضایی ۴۲۰
۱۴. هنرهای نمایشی ۴۲۳
۱. مقدمه ۴۲۴
۲. موسیقی کره ۴۲۶
۲.۱. موسیقی سنتی؛ کوگ¬اَک ۴۲۶
۲.۲. سازهای سنتی شاخص کره ۴۲۷
۲.۲.۱ سازهای زهی سنتی ۴۲۸
۲.۲.۲. سازهای بادی سنتی ۴۳۱
۲.۲.۳. سازهای سنتی کوبه¬ای ۴۳۴
۲.۳. میراث ناملموس فرهنگی مهم: موسیقی سنتی ۴۳۵
۲.۴. نوازندگان برجستۀ کره¬ای ۴۳۸
۳. رقص¬های سنتی کره ۴۴۰
۳.۱. میراث ناملموس فرهنگی: رقص سنتی ۴۴۱
۴. جمع¬بندی ۴۴۶
۱۵. علم و فن¬آوری ۴۴۷
۱. مقدمه ۴۴۸
۲. پیشزمینۀ پیشرفت علم و فن¬آوری کره ۴۴۹
۳. علم و فن¬آوری پس از دورۀ چوسان ۴۵۱
۳.۱. کتاب مقدس هشتاد هزار صفحه¬ای ۴۵۱
۳.۲. اسناد بودایی «جیک¬جی» ۴۵۳
۳.۳. برج چام¬سانگ¬دِه ۴۵۵
۳.۴. ساک¬گورَم ۴۵۷
۴. علوم و فن¬آوری دورۀ چوسان ۴۵۹
۴.۱. فن¬آوری¬های کشاورزی ۴۶۰
۴.۲. تدارکات جنگی ۴۶۳
۵. گشایش بنادر و علم و فن¬آوری نوین ۴۶۶
۶. علوم و فن¬آوری معاصر ۴۶۷
۱۶. غذا و ورزش ۴۷۳
۱. مقدمه ۴۷۴
۲. فرهنگ غذایی کره ۴۷۴
۲.۱. انواع غذاهای کره ۴۷۵
۲.۱.۱. غذاهای کره¬ای به تفکیک منطقه ۴۷۵
۲.۱.۲. غذای کره¬ای به تفکیک فصل ۴۸۰
۲.۱.۳. غذاهای مناسبتی ۴۸۴
۲.۲. ویژگی¬های غذای کره¬ای و فرهنگ سلامتی ۴۸۷
۲.۲.۱. ویژگی¬های غذای کره¬ای ۴۸۷
۲.۲.۲. غذای کره¬ای و سلامتی ۴۹۰
۲.۳. غذای کره¬ای؛ امروز و فردا ۴۹۲
۳. فرهنگ ورزش کره ۴۹۳
۳.۱. ورزش¬های سنتی کره ۴۹۳
۳.۲. ورزش¬های معاصر کرۀ جنوبی ۴۹۹
۳.۳. فرهنگ ورزش و فرهنگ سلامت ۵۰۲
۳.۴. امروز و فردای ورزش کره ۵۰۴
۴. سخن پایانی ۵۰۶
۱۷. موج کره¬ای ۵۰۷
۱. مقدمه ۵۰۸
۲. مفهوم و خاست¬گاه موج کره¬ای ۵۰۸
۳. دگردیسی موج کره¬ای ۵۱۰
۳.۱. ابتدای راه موج کره¬ای (۱۹۹۵-۱۹۸۵) ۵۱۰
۳.۲. شروع موج کره¬ای (۲۰۰۵-۱۹۹۶) ۵۱۰
۳.۳. رکود موج کره¬ای (۲۰۰۹-۲۰۰۶) ۵۱۲
۳.۴. اصلاح موج کره¬ای؛ موج جدید کره¬ای (۲۰۱۰ تا امروز) ۵۱۲
۴. انواع موج کره¬ای ۵۱۴
۴.۱. آواز و حرکات موزون کره¬ای ۵۱۴
۴.۲. سریال¬ها و فیلم¬های سینمایی کره ۵۱۵
۴.۳. بازی¬ها و کارتون¬های کره¬ای ۵۱۶
۴.۴. هنگول، ادبیات کره، گردشگری ۵۱۸
۴.۵. مُد و طراحی کره¬ای ۵۲۲
۴.۶. آموزش کره ۵۲۳
۵. وضعیت فعلی موج کره¬ای ۵۲۵
۵.۱. ویژگی موج کره¬ای ۵۲۵
۵.۲. عوامل موفقیت موج کره¬ای ۵۲۶
۶. آینده و چشم¬انداز موج کره¬ای ۵۲۷
۶.۱. آیندۀ موج کره¬ای ۵۲۷
۶.۲. سیاست موج کره¬ای ۵۳۰
نمایه ۵۳۳