دستورالعمل مصاحبه بالینی برای کودکان و بزرگ‌سالان

دستورالعمل مصاحبه بالینی برای کودکان و بزرگسالان

دستورالعمل مصاحبه بالینی برای کودکان و بزرگ‌سالان

درحالی که اکثر مردم، کودکی را دوران شادمانی و سرزندگی میدانند و
تصورشان بر این است که کودکان و نوجوانان همواره شاد و خوشحال هستند،
مطالعات نشان میدهند که تعداد قابل ملاحظه ای از اختلالات روانشناختی از
همین دوران آغاز میشوند. بر اساس پژوهشها، نرخ شیوع دوازده ماهه اختلال
،%۵/ ۹%، اختلال سلوک ۹ / ۸%، اختلالات خلقی ۹ / بی توجهی/ بیش فعالی ۰
۰% است )مریکانگاس / ۰% و اختلال خوردن ۹ / اختلال هراس یا اضطراب منتشر ۹
۵۰۹۰ (. ابتلا به اختلالات روانشناختی در سنین پایین مانع ، و همکاران ۹
شکوفایی استعدادهای کودک و رشد بهنجار وی میگردد. به همین دلیل
تشخیص دقیق و ارزیابی این کودکان و نوجوانان و درمان اختلالات موجود
اهمیت بسزایی جهت رشد طبیعی و پیشگیری از مشکلات عمده دوران
بزرگسالی دارد. از آنجاکه شناسایی اختلالات دوران کودکی و نوجوانی نیازمند
دقت نظر و توجه به علائم و نشانه هایی است که گاه با اختلالات مشابه دوران بزرگسالی تفاوت دارند، راهنمای مناسبی که بهصورت علمی و کاربردی در این
روند به متخصصان یاری برساند مفید میباشد. کمبود کتابهای مؤثر و کاربردی
در رابطه با مصاحبه و تشخیص اختلالات روانشناختی دوران کودکی و نوجوانی
ما را بر آن داشت تا کتاب حاضر را بهعنوان گامی کوچک جهت کمک به
متخصصان ترجمه کنیم.
این کتاب دارای ۹۳ فصل میباشد که مباحث مهم و کلیدی را در ارتباط با
مصاحبه و ارزیابی کودکان و نوجوانان در خود گنجانده است. کتاب حاضر حاوی
تعداد قابل ملاحظه‌ای مثال‌های بالینی است که به درک مفاهیم علمی مطرح شده
کمک شایانی میکند.
فصل اول این کتاب به مؤلفه تعهد که از مفاهیم اولیه و اساسی در مصاحبه است اختصاص دارد. فصل دوم به اصول کلی مصاحبه و فصل سوم به فنون اختصاصی آن اختصاص دارد. دو فصل بعد به نکات کلیدی در رابطه با نحوه ارزیابی خانواده و ارائه بازخورد به آنها می‌پردازد. فصول ۰ و ۹ به ارزیابی در ارزیابی کودک و نوجوان می- AMSIT مراجعان خاص و کمک گرفتن از پردازند. سه حوزه مهم و کلیدی تحت عناوین بررسی علائم برون‌ریز، درون‌ریز و نشانه های سوءاستفاده در سه فصل بعد به تفصیل موردبررسی قرار میگیرند. فصل ۹۹ به فرمول بندی اختصاص دارد و ازآنجاکه کتابهای بسیار معدودی به فرمول بندی اختلالات روانشناختی کودک و نوجوان پرداخته اند، این فصل کمک شایانی به متخصصان در این زمینه میکند. فصول ۹۵ و ۹۹ به موضوعات شکل گیری علائم اختلالات و نیز موانع و مشکلات احتمالی میپردازند. انتقال متقابل به عنوان یکی از مفاهیم مهمی که کمتر در مصاحبه موردتوجه قرار میگیرد نیز در فصل ۹۳ موردبررسی قرار میگیرد.
درمجموع این کتاب با طبقه بندی دقیق مفاهیم و پرداختن به موضوعات مهم این حوزه، راهنمای مناسبی جهت مصاحبه و ارزیابی کودکان و نوجوانان میباشد.
امید است که مطالعه کتاب حاضر در زمینه فرایند ارزیابی و مصاحبه برای متخصصان حوزه کودک و نوجوان مفید و کاربردی باشد.

دکتر اسما عاقبتی
عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی ایران

اشتراک گذاری پست