تگ - تکنولوژی

مصاحبه بالینی برای کودکان و نوجوانان از سنجش تا درمان

Many years ago, I worked for my parents who own a video production company. Because it is a family business, you inevitably end up wearing many hats and being the czar of many different jobs. I mainly managed projects and worked as a video editor. On production, there were times...


درمان از راه پیروزی بر مقاومت: تکنیک‌های پیشرفته روان‌درمانی

کتاب حاضر، از دو قسمت اصلي تشکيل شده است. قسمت اول به بررسي فراشناختي جديد ناخودآگاه در هزاران موردمطالعه شده مي‌پردازد و جزئيات زيادي را بر پايه تکنيکي و نظري روش تحقيق ارائه مي‌دهد.