درمان از راه پیروزی بر مقاومت: تکنیک‌های پیشرفته روان‌درمانی