تگ - اختلالات روانی

درمان از راه پیروزی بر مقاومت: تکنیک‌های پیشرفته روان‌درمانی

کتاب حاضر، از دو قسمت اصلي تشکيل شده است. قسمت اول به بررسي فراشناختي جديد ناخودآگاه در هزاران موردمطالعه شده مي‌پردازد و جزئيات زيادي را بر پايه تکنيکي و نظري روش تحقيق ارائه مي‌دهد.