دفاع‌ها به روایت فردریکسون: درک انواع دفاع به زبان ساده