پارک علم و فناوری مجازی : راهکاری برای توسعه همه جانبه، سریع وپایدار