تگ - سنجش

تفسیر آزمون سنجش بالینی و شخصیت مینه سو تا فرم نوجوان

سنجش روانشناختي، با دو رويکرد تحت عنوان رويکرد درماني و رويکرد درماني و رويکرد پژوهشي سروکار دارد که در هر رويکرد به جنبه‌هاي کاربردي علوم روان‌شناختي پرداخته مي‌شود.