محمد رضا عابدی شاهرودی

محمد رضا عابدی شاهرودی


توضیحات نویسنده

محمدرضا عابدی شاهرودی متولد ۱۳۵۹ است. در کنار تحصیلات حوزوی، داستان نویسی، فیلمنامه نویسی و پژوهش در حوزه هنر و فلسفه از جمله فعالیت‌های وی به حساب می‌آید. فیلمنامه نویسی مجموعه سریال انیمیشن پیامبران که در دو فصل در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از شبکه‌های دو و امید پخش شده است، بر عهده او بوده است.

آثار:

 •   کتاب شیطان  ، انتشارات اندیشه امروز  ، ۱۳۸۴  ، ادبیات شیطانی
 •   آیه‌های مسخ  ، انتشارات تحسین  ، ۱۳۸۶  ، ادبیات شیطانی
 •   غیب نما  ، انتشارات سبحان  ، ۱۳۸۷  ، مجموعه داستان درباره زندگی امام زمان
 •   رها شده  ، انتشارات رویش نو  ، ۱۳۸۸  ، مجموعه داستان کوتاه
 •   سروش آسمانی  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   به رنگ آسمان  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   مناظره در مرو  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   آفتاب آمد دلیل آفتاب  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   در محضر تاریکی، شیطان پرستی، پیشینه و کنون، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان  ، ۱۳۹۲  ، پژوهشی درباره شیطان پرستی
 •   شیطان و رازهای هزار ساله  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان  ، ۱۳۹۳  ، ادبیات شیطانی
 •   اینجا ابدیت  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان  ، ۱۳۹۴  ، مجموعه داستان کوتاه
 •   کلاه شاپو روی زمین داغ  ، انتشارات شهرستان ادب  ، ۱۳۹۴  ، رمان
 •   آتش جن، خاک آدم  ، انتشارات پرنده  ، ۱۳۹۸  ، جن شناسی
 •   کتاب شیطان  ، انتشارات اندیشه امروز  ، ۱۳۸۴  ، ادبیات شیطانی
 •   آیه‌های مسخ  ، انتشارات تحسین  ، ۱۳۸۶  ، ادبیات شیطانی
 •   غیب نما  ، انتشارات سبحان  ، ۱۳۸۷  ، مجموعه داستان درباره زندگی امام زمان
 •   رها شده  ، انتشارات رویش نو  ، ۱۳۸۸  ، مجموعه داستان کوتاه
 •   سروش آسمانی  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   به رنگ آسمان  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   مناظره در مرو  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   آفتاب آمد دلیل آفتاب  ، انتشارات آستان قدس رضوی  ، ۱۳۹۱  ، مناظرات امام رضا به زبان داستان
 •   در محضر تاریکی، شیطان پرستی، پیشینه و کنونه  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان  ، ۱۳۹۲  ، پژوهشی درباره شیطان پرستی
 •   شیطان و رازهای هزار ساله  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان  ، ۱۳۹۳  ، ادبیات شیطانی
 •   اینجا ابدیت  ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کانون اندیشه جوان  ، ۱۳۹۴  ، مجموعه داستان کوتاه
 •   کلاه شاپو روی زمین داغ  ، انتشارات شهرستان ادب  ، ۱۳۹۴  ، رمان
 •   آتش جن، خاک آدم  ، انتشارات پرنده  ، ۱۳۹۸  ، جن شناسی