دکتر مرسده چگینی

دکتر مرسده چگینی


توضیحات نویسنده

تحصیلات

دانشجوی دکترای کودکان استثنایی دانشگاه تهران

 

تخصص ها

آزمونگر کودک و بزرگسال
درمانگر کودک

 

سوابق تحصیلی

اخذ مدرک دیپلم ریاضی از دبیرستان بوستان خرد ۱۳۸۵ – ۱۳۸۶
اخذ مدرک کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۸۷ – ۱۳۹۱
اخذ مدرک کارشناسیارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۹۱ – ۱۳۹۳
دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در دانشکدهی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ۱۳۹۳ تاکنون

زمینههای پژوهشی

-هنجاریابی فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینهسوتا- « فعالیت در طرح ۲ به عنوان همکاار علمای اجرایای؛ – »
مجری طرح کامبیز کامکاری) ۱۳۸۹ .)
-بررسی عوامل مرتبط با مصرف شیشه و تعیین سهم و نقش هر یک از آنها بین نوجواناان و جواناان شاهر « فعالیت در طارح
به عنوان همکار علمی اجرایی؛ تحت نظارت ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر تحقیقات و آموزش) – » تهران ۱۳۹۱ .)
-به عنوان همکار علمی اجرایی؛ تحت نظاارت – » بررسی نیمرخ بهداشت روانی کارکنان نیروی انتظامی شرق تهران « فعالیت در طرح
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران و دفتر تحقیقات کاربردی ) ۱۳۹۲ .)
-به عنوان همکار علمای اجرایی؛ – » هنجاریابی نسخه سوم نوین مقیاس تواناییهای شناختی وودکاک جانسون « فعالیت در طرح
مجری طرح شهره شکرزاده) ۱۳۹۲ .)
-به عنوان همکار علمای اجرایی؛ – » هنجاریابی نسخه سوم نوین مقیاس پیشرفت تحصیلی وودکاک جانساون « فعالیت در طرح
مجری طرح شهره شکرزاده) ۱۳۹۳-۱۳۹۴ .)
-به عنوان همکار علمی اجرایی از سال – » سیمای زندگی دانشجویان « فعالیت در طرح ۱۳۹۵ – ۱۳۹۷
-به عنوان همکاار علمای اجرایای؛ مجاری طارح خاانم – » کانون ارزیابی دانشجویان بورسیهی بنیاد دانشگاه تهران « فعالیت در طرح
دکتر فرشته امین) ۱۳۹۶ .)

مقالات بین المللی

 Chegini, M. ,Afroz, Gh. & Kamkary, K. (2014). The survey of intelligence profile in children with learning disability by WISC-IV: Integrated, International journal of scientific research.
 Chegini, M. ,Afroz, Gh. & Kamkary, K. (2014).The epidemiology of learning disability in Islamshahr elementary schools, Journal of Australian Psychology.
 Chegini, M., Kamkary, K. & Shokrzadeh, Sh. (2014).The comparison of diagnostic validity of Woodcock-Johnson III in children with learning disability and hyperactivity, Journal of Australian Psychology.
 Chegini, M. , Shokrzadeh, Sh & Kamkary, K. (2014).The efficiency of mental aerobic method on the rate of working memory in children with learning disability, International journal of scientific research.
افتخارات:
کسب رتبه سه فارغالتحصیلی مقطع کارشناسی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱
کسب رتبه سه کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در سال ۱۳۹۱ .
کسب رتبه هشت کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی در سال ۱۳۹۱ .
کسب رتبه یک فارغالتحصیلی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ .
کسب رتبه یک در رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتری کشور در سال ۱۳۹۳ .

عضویت در انجمنهای داخلی

عضو انجمن کودکان استثنایی ایران (CEC)
عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی

سوابق کاری

آزمونگر کودک و بزرگسال موسسه سنجش استثنایی دکتر کامکاری ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳
درمانگر کودک موسسه سنجش استثنایی دکتر کامکاری ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳
پژوهشگر موسسه سنجش استثنایی دکتر کامکاری ۱۳۸۸ – ۱۳۹۳
همکار پژوهشی استاندادرسازی وودکاک جانسون در مرکز آتیه درخشان ذهن – ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴
مدیر کلینیک روانسنجی و تشخیص در مرکز آتیه درخشان ذهن ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶
ترجمه و انطباق نسخهی دوم آزمون چیرگی حرکتی بروئینکس ازرتسکی ۱۳۹۶
ترجمه، انطباق و استانداردسازی سیستم سنجش رفتاری کودکان ) BASC-3 ) 1397 تاکنون –

برگزاری کارگاه آموزشی

مدرس ۵ دوره کارگاه سنجش کودک در مرکز مشاورهی دانشگاه تهران ۱۳۹۵ – ۱۳۹۷
مدرس ۲ دوره کارگاه سنجش بزرگسال در مرکز مشاورهی دانشگاه تهران ۱۳۹۷
مدرس نمره گذاری، اجرا و تفسیر هوشآزمای تهران استنفورد بینه در مرکز مشاورهی دانشگاه تهران – ۱۳۹۵
مدرس نمره گذاری، اجرا و تفسیر WISC-IV در مرکز مشاورهی دانشگاه تهران ۱۳۹۵
مدرس نمره گذاری، اجرا و تفسیر مجموعه آزمونهای Achenbach در مرکز مشاورهی دانشگاه تهران ۱۳۹۵ – ۱۳۹۷
مدرس نمره گذاری، اجرا و تفسیر آزمون IVA-2 در مرکز آتیه درخشان ذهن ۱۳۹۳ – ۱۳۹۶
مدرس نمره گذاری، اجرا و تفسیر مجموعه آزمونهای CANTAB در مرکز آتیه درخشان ذهن ۱۳۹۳ – ۱۳۹۶

جزئیات نویسنده