دکتر سید آیت حسینی

دکتر سید آیت حسینی


توضیحات نویسنده

تحصیلات

کتاب‌های تالیفی

کتاب‌های ترجمه شده

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

همایش‌های بین المللی

جزئیات نویسنده

سال نو مبارک!
فروشگاه اینترنتی نشر پرنده تعطیل است و از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ شروع به کار خواهد کرد!
دلتنگ شما خواهیم بود!