دکتر اسما عاقبتی

دکتر اسما عاقبتی


توضیحات نویسنده
 • 0

: · اخذ مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران
 • اخذ مدرک دکتری روانشناسی بالینی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کسب رتبه چهارم در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 • کسب رتبه هشتم در آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • کسب رتبه اول آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • کسب رتبه اول آزمون جامع دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دانشجوي نمونه كشوري در سال۸۷۱۳برگزیده شده از سوي ستاد شاهد و ایثارگر
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: “اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری بر اضطراب، نگرش های ناکارآمد و روابط بین فردی دانشجویان”. استاد راهنما: خانم دکتر یزدان دوست. استاد مشاور: آقای دکتر طباطبایی.
 • عنوان پایان نامه دکتری: “اثربخشی و رضایت از برنامه فرزندپروری مثبت بر مادران کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی/کمبود توجه و مقایسه آن با مادران کودکان مبتال به اختالل اضطراب جدایي”. استاد راهنما: خانم دکتر غرایی. اساتید مشاور: خانم دکتر حکیم شوشتری و آقای دکتر گوهری.

 

سابقه تدریس:

 • تدریس درس “روانشناسی فیزیولوژیک” در دانشکده روانشناسی و علوم تربینی دانشگاه دولتی سمنان
 • تدریس درس “روانشناسی” در دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • تدریس دو دوره درس “روانشناسی فردی و اجتماعی” در دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 • تدریس درس “روانشناسی عمومی” در دانشکده علوم پزشکی نیشابور
 • تدریس درس “آزمون های عینی و فرافکن” در دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان

تدریس درس “مصاحبه تشخیصی” در دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان

 • استاد راهنما و مشاور واحد “پایان نامه” در دانشگاه علوم و تحقیقات خراسان

 

سوابق حرفه ای:

 • سوپروایزر آموزشی درمانگاه دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
 • یک سال همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر به عنوان روانشناس
 • همكاري با اداره مشاوره دانشكده علوم پزشكي نیشابور
 • راه اندازی بخش روانشناسی در بیمارستان حکیم نیشابور و ویزیت بیماران
جزئیات نویسنده