تصرف تفلیس: روایتی بازگو نشده از بازپس‌گیری ایالات گرجستان