چاووشی خوانی٬ اشعار چاووشی برگزیده از چاپ‌های سنگی