اولویت ویژه هیأت خرید کتاب، پاسداشت زبان فارسی است